Ułatwienia dostępu

Plakat Rozwijamy Umiejętności

Aktualności

Szanowni Państwo, informujemy, iż trwa nabór do projektu "ROZWIJAMY UMIEJĘTNOŚCI DO PRZYSZŁYCH AKTYWNOŚCI". Zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych.

Krótki opis projektu

Fundacja Inicjatyw Regionalnych uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „ROZWIJAMY UMIEJĘTNOŚCI DO PRZYSZŁYCH AKTYWNOŚCI”. Projekt realizowany w okresie 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r. na terenie województwa lubelskiego - miasto Puławy. W projekcie weźmie udział 60 osób (42 Kobiety i 18 Mężczyzn) spełniających wymogi grupy docelowej:

a) posiadanie statusu ucznia klas I-III Liceum Ogólnokształcącego w Puławach,

b) zamieszkanie lub pobieranie nauki na terenie województwa lubelskiego tj. miasto Puławy,

c) znajdowanie się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej (rozumianej zgodnie z wykazem pojęć w Regulaminie wyboru projektów 10.3 FELU).

Projekt skierowany wyłącznie do uczniów mieszkających lub uczących się na terenie Puław, którzy spełniają powyższe kryteria. W projekcie udział wezmą uczniowie klas I-III Liceów Ogólnokształcących. Na czas udziału w projekcie uczniowie objęci zostaną ubezpieczeniem NNW. Ubezpieczenie obejmuje czas od dnia pierwszego udziału w zajęciach do ostatniego w ramach wszystkich zadań w projekcie.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest rozwój zainteresowań i uzdolnień 60 Uczestników projektu (42 Kobiety, 18 Mężczyzn) tj. uczniów Liceów Ogólnokształcących w Puławach oraz nabycie lub podniesienie kompetencji kluczowych, zwłaszcza w zakresie kompetencji cyfrowych i przedsiębiorczych przez minimum 90% z nich (tj. 54 osoby) dzięki objęciu ich wsparciem edukacyjnym realizowanym poza edukacją formalną. Nabyte przez Uczestników kompetencje kluczowe będą oddziaływać na ich sytuację edukacyjno-zawodową i pozwolą skutecznie radzić sobie na rynku pracy, ale także aktywnie funkcjonować w lokalnym i szerszym społeczeństwie jako obywatelom. Przyczynią się również do ich samorealizacji i osobistego rozwoju.

Zaplanowane wsparcie dla Uczestników projektu

Założone w projekcie wsparcie realizowane będzie w ramach zadań:

1. PAKIET ODKRYWCY (indywidualne spotkanie z Life Coachem)

2. PAKIET CYFROWY (grupowe warsztaty, indywidualne konsultacje z Trenerami, walidacja nabytych kompetencji):

  • programowanie offline
  • kreatywność online
  • edukacja medialna i bezpieczeństwo w sieci

3. PAKIET PRZEDSIĘBIORCZY (grupowe warsztaty, indywidualne konsultacje z Trenerami, walidacja nabytych kompetencji):

  • cyfrowa przedsiębiorczość
  • startup sprint
  • cyfrowe portfolio

Dokumenty do pobrania

Wartość projektu: 308 812,50 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 277 931,25 zł

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie