Ułatwienia dostępu

Plakat Akcja Cyfryzacja

Aktualności

Szanowni Państwo, informujemy, iż trwa nabór do projektu "AKCJA CYFRYZACJA!". Zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych.

***

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy listę osób zakwalifikowanych do projektu "AKCJA CYFRYZACJA!"

***

Krótki opis projektu

Fundacja Inicjatyw Regionalnych uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „AKCJA CYFRYZACJA!”. Projekt realizowany w okresie 01.01.2024 r. - 30.06.2024 r. na terenie województwa lubelskiego - miasto Puławy. W projekcie weźmie udział 55 osób dorosłych (32 Kobiety i 23 Mężczyzn) spełniających wymogi grupy docelowej:

a) pracują, zamieszkują lub przebywają na terenie województwa lubelskiego w mieście Puławy (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),

b) posiadają umiejętności podstawowe (rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe) odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3. poziom PRK (Polska Rama Kwalifikacji) bez względu na wykształcenie i status zatrudnienia,

c) zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia umiejętności, kompetencji.

W wyniku przeprowadzonej pogłębionej diagnozy umiejętności do dalszego udziału w projekcie tj. wsparcia szkoleniowo-doradczego zakwalifikuje się 48 osób. Każda z ww. osób otrzyma dopasowaną i elastyczną ofertę uczenia się (poprzez wsparcie edukacyjne) służącą rozwojowi i podniesieniu poziomu wybranych umiejętności podstawowych. Każdorazowo oferta ta będzie zgodna z wynikami pogłębionej diagnozy umiejętności. Osoby niezakwalifikowane otrzymają uzasadnienie decyzji oraz informację gdzie mogą szukać wsparcia, a także w razie zapotrzebowania uzyskają pomoc w kontakcie z daną instytucją.

Ponadto wśród Uczestników projektu:

  • minimum 28 osób stanowić będą osoby starsze i/lub osoby o niskich kwalifikacjach i/lub osoby z niepełnosprawnościami,
  • minimum 17 osób stanowić będą osoby dorosłe, korzystające w Polsce z ochrony czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dn. 4 marca 2022r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu umiejętności podstawowych wśród minimum 44 Uczestników tj. dorosłych mieszkańców Puław o niskich umiejętnościach podstawowych dzięki udziałowi we wsparciu szkoleniowo-doradczym umożliwiającym poprawę sytuacji osobistej, społecznej i zawodowej Uczestników. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego wskazanego w programie FELU 2021-2027 (cel szczegółowy 4g) poprzez zaoferowanie Uczestnikom elastycznej i odpowiednio dobranej oferty szkoleniowej umożliwiającej osobom dorosłym nabycie/podniesienie umiejętności podstawowych (umiejętności cyfrowe) poza systemem edukacji formalnej. Udział w projekcie umożliwi nie tylko podniesienie ww. umiejętności, ale wpłynie na poprawę sytuacji osobistej, społecznej, edukacyjnej czy zawodowej Uczestników oraz zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym.

Zaplanowane wsparcie dla Uczestników projektu

W ramach projektu będzie realizowana 4-stopniową ścieżka wsparcia (Upskilling Pathways) dla każdego Uczestnika, zgodnie z Zaleceniem Rady z dnia 19 grudnia 2016 r., obejmująca:

1. POGŁĘBIONA DIAGNOZA UMIEJĘTNOŚCI

2. WSPARCIE SZKOLENIOWE

3. WSPARCIE MENTORINGOWE

4. WALIDACJA NABYTYCH UMIEJĘTNOŚCI

Harmonogram udzielania wsparcia

Grupa 1

Pogłębiona diagnoza umiejętności:

Wsparcie szkoleniowe:

Wsparcie mentoringowe:

Walidacja nabytych umiejętności:

Grupa 2

Pogłębiona diagnoza umiejętności:

Wsparcie szkoleniowe:

Wsparcie mentoringowe:

Walidacja nabytych umiejętności:

Grupa 3

Pogłębiona diagnoza umiejętności:

Wsparcie szkoleniowe:

Wsparcie mentoringowe:

Walidacja nabytych umiejętności:

Grupa 4

Pogłębiona diagnoza umiejętności:

Wsparcie szkoleniowe:

Wsparcie mentoringowe:

Walidacja nabytych umiejętności:

Dokumenty do pobrania

Wartość projektu: 262 867, 50 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 249 724,12 zł

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie