Ułatwienia dostępu

Aktualności:

Szanowni Państwo,

w związku z dużym zainteresowaniem udziałem w projekcie i pozyskaniem większej liczby zgłoszeń niż dostępna liczba miejsc w projekcie, na podstawie par. III ust 7. "Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie" informujemy o planowanym wstrzymaniu naboru formularzy rekrutacyjnych. Formularze można składać do końca obecnej tury rekrutacji, tj. do dn. 07.06.2024 do godz. 15:00.

Jednocześnie informujemy o możliwości wznowienia rekrutacji w przypadku zwolnienia miejsc w projekcie. 


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z powodu remontu biuro projektu w dniu 31.05.2024 r. będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.


Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, iż rekrutacja do projektu „Nowy start III – aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców województwa łódzkiego” rozpoczyna się 27 maja 2024. Dokumentacja projektowa będzie dostępne na stronie projektu od 27.05.2024 oraz w biurze projektu. Zapraszamy do udziału w projekcie!

Listy rankingowe:

Opis projektu

Fundacja Inicjatyw Regionalnych uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Nowy start III – aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców województwa łódzkiego”. Projekt realizowany w partnerstwie z miastem Łódź.

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 50 osób bez pracy (28K; 22M) uczących się/zamieszkujących w woj. łódzkim w wieku 18 lat i więcej. Ww. grupa docelowa obejmuje min. 30 osób (17K; 13M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz nie więcej niż 20 osób (11K; 9M) biernych zawodowo, których przyczyną bierności jest pełnienie ról opiekuńczych lub bycie emerytem.

Główny cel projektu

Nadrzędnym celem projektu jest aktywne włączenie społeczne ww. osób w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia.

Oferowane wsparcie:

- IDENTYFIKACJA POTRZEB I PRZYGOTOWANIE INDYWIDUALNEJ ŚCIEŻKI REINTEGRACJI (IŚR) ORAZ INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA (IPD)

 • Efektem realizacji zadania będzie opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji każdego uczestnika projektu (UP) w wyniku diagnozy sytuacji problemowej, jego zasobów, potencjału, dyspozycyjności i potrzeb.
 • W przypadku osób do 29 roku życia spotkania obejmą obligatoryjną ocenę umiejętności cyfrowych, z wykorzystaniem „Europejskiego narzędzia do oceny poziomu kompetencji cyfrowych”.
 • W przypadku uczestników biernych zawodowo zidentyfikowany zostanie powód ich bierności i jako część IŚR opracowany Indywidualny Plan Działania , zawierający m.in. analizę potencjału, uwarunkowania zdrowotne i społeczne, przyczyny pozostawania bez pracy, deficyty, predyspozycje zawodowe, kierunki rozwoju.

- AKTYWIZACJA SPOŁECZNA - INDYWIDUALNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

 • Efektem indywidulanych konsultacji z psychologiem będzie poprawa funkcjonowania społecznego uczestników, eliminacja czynników uniemożliwiających im prawidłowe egzystowanie w społeczeństwie lub zaburzających poczucie własnej wartości.
 • Konsultacje podwyższą także wewnętrzną motywację uczestników do rozwoju i aktywnego korzystania ze wsparcia projektowego.

- AKTYWIZACJA SPOŁECZNA - INDYWIDUALNE PORADNICTWO OBYWATELSKO-PRAWNE

 • Indywidualne konsultacje ze specjalistą ds. obywatelsko-prawnych ukierunkowane są na poprawę funkcjonowania uczestników projektu i eliminację czynników uniemożliwiających im prawidłowe wypełnianie ról obywatelskich, m.in. poprzez konsultacje problemów prawnych, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, wsparcie w zakresie opracowywania pism formalnych.

- AKTYWIZACJA SPOŁECZNA - INDYWIDUALNA PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

 • Przebieg indywidualnej profilaktyki uzależnień i metodyka pracy będą dostosowane do potrzeb oraz wieku uczestników. Wsparcie będzie wykorzystywać strategie informacyjne (m.in. poznanie skutków zachowań ryzykownych), edukacyjne (m.in. rozwijanie umiejętności społecznych), a ponadto wspomagać będzie wykorzystywanie działań alternatywnych (m.in. angażowanie w aktywność pozytywną).
 • Tematyka dotyczyć będzie głównie uzależnień od alkoholu, nikotyny oraz środków psychoaktywnych (narkotyki, leki). W przypadku młodszych uczestników może skupiać się na redukcji problemowego użytkowania Internetu i telefonu.

-AKTYWIZACJA SPOŁECZNA - MODUŁOWE SZKOLENIA KOMPUTEROWE

 • Zakres wsparcia obejmuje modułowe szkolenia komputerowe (1-2 moduły szkoleniowe/1 UP), ukierunkowane na nabycie, rozwój bądź uzupełnienie umiejętności cyfrowych .

- AKTYWIZACJA EDUKACYJNA - MODUŁOWE SZKOLENIA JĘZYKOWE

 • Zakres wsparcia obejmuje modułowe szkolenia językowe o charakterze ogólnym (1-2 moduły szkoleniowe/1 UP), ukierunkowane na nabycie, rozwój bądź uzupełnienie umiejętności językowych ogólnych bądź w zależności od potrzeb uczestników ukierunkowanych tematycznie, np. związanych z daną branżą zawodową.

- AKTYWIZACJA ZAWODOWA - MODUŁOWE SZKOLENIA ZAWODOWE

 • Udział w szkoleniu zawodowym. Ich tematyka oraz liczba (1-2) uzależnione będą od indywidualnych preferencji UP oraz potrzeb lokalnych pracodawców.

- AKTYWIZACJA ZAWODOWA - ZATRUDNIENIE SUBSYDIOWANE

 • Zadanie stanowi odpowiedź na potrzeby UP związane z brakiem bądź ograniczonymi doświadczeniami zawodowymi i realnie umożliwi pozyskanie trwałego miejsca zatrudnienia.

- AKTYWIZACJA ZAWODOWA - POŚREDNICTWO PRACY

 • Zadanie przyjmie postać indywidualnych spotkań uczestników projektu z pośrednikiem pracy.
 • Wsparcie obejmować będzie usługi ukierunkowane na uzyskanie zatrudnienia, m.in. poprzez:
 • zdefiniowanie celu, zakresu działań oraz terminów realizacji poszukiwań ofert pracy;
 • analizowanie wspólnie z UP ofert pracy;
 • informowanie UP o aktualnej i prognozowanej sytuacji na rynku pracy;
 • inicjowanie i organizowanie kontaktów uczestników projektu z pracodawcami;
 • informowanie UP o przysługujących im prawach i obowiązkach.

Termin realizacji projektu: 1.01.2024 r. - 31.03.2025 r.

Obszar: województwo łódzkie

Główne rezultaty projektu:

 • Przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról społecznych poprzez nabycie/uzupełnienie/rozszerzenie kompetencji społecznych i ogólnych oraz nabycie/uzupełnienie/rozszerzenie kompetencji/kwalifikacji zawodowych przez min. 40 UP;
 • Nabycie/uzupełnienie/rozszerzenie doświadczenia zawodowego przez 25 UP;
 • Aktywne poszukiwanie pracy przez min. 10 biernych zawodowo UP oraz pozyskanie zatrudnienia przez min. 30 osób.

Harmonogram udzielania wsparcia

Zadanie 1 - IDENTYFIKACJA POTRZEB I PRZYGOTOWANIE INDYWIDUALNEJ ŚCIEŻKI REINTEGRACJI (IŚR) ORAZ INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA (IPD)

Zadanie 2 - AKTYWIZACJA SPOŁECZNA - INDYWIDUALNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Zadanie 3 - AKTYWIZACJA SPOŁECZNA - INDYWIDUALNE PORADNICTWO OBYWATELSKO-PRAWNE

Zadanie 4 - AKTYWIZACJA SPOŁECZNA - INDYWIDUALNA PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Zadanie 5 - AKTYWIZACJA SPOŁECZNA - MODUŁOWE SZKOLENIA KOMPUTEROWE

Zadanie 6 - AKTYWIZACJA EDUKACYJNA - MODUŁOWE SZKOLENIA JĘZYKOWE

Zadanie 7 - AKTYWIZACJA ZAWODOWA - MODUŁOWE SZKOLENIA ZAWODOWE

Zadanie 8 - AKTYWIZACJA ZAWODOWA - ZATRUDNIENIE SUBSYDIOWANE

Zadanie 9 - AKTYWIZACJA ZAWODOWA - POŚREDNICTWO PRACY

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Formularz rekrutacyjny

Umowa - kontrakt socjalny

Wzór wniosku US-7

РЕГЛАМЕНТ РЕКРУТАЦІЇ ТА УЧАСТІ В ПРОЄКТІ

АНКЕТА РЕКРУТАЦІЙНА

ДОГОВІР – контракт соціальний

Wartość projektu: 2 087 664,34 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 1 983 281,76 zł

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie