Ułatwienia dostępu

Fundacja Inicjatyw Regionalnych działa aktywnie w opracowywaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej dotyczących tematyki:

 • rynku pracy,
 • przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
 • edukacji,
 • przedsiębiorczości.

Obecnie Fundacja realizuje projekty:

"ROZWIJAMY UMIEJĘTNOŚCI DO PRZYSZŁYCH AKTYWNOŚCI"

Aktualności

Szanowni Państwo, informujemy, iż trwa nabór do projektu "ROZWIJAMY UMIEJĘTNOŚCI DO PRZYSZŁYCH AKTYWNOŚCI". Zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych.

Plakat Rozwijamy Umiejętności

Krótki opis projektu

Fundacja Inicjatyw Regionalnych uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „ROZWIJAMY UMIEJĘTNOŚCI DO PRZYSZŁYCH AKTYWNOŚCI”. Projekt realizowany w okresie 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r. na terenie województwa lubelskiego - miasto Puławy. W projekcie weźmie udział 60 osób (42 Kobiety i 18 Mężczyzn) spełniających wymogi grupy docelowej:

a) posiadanie statusu ucznia klas I-III Liceum Ogólnokształcącego w Puławach,

b) zamieszkanie lub pobieranie nauki na terenie województwa lubelskiego tj. miasto Puławy,

c) znajdowanie się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej (rozumianej zgodnie z wykazem pojęć w Regulaminie wyboru projektów 10.3 FELU).

Projekt skierowany wyłącznie do uczniów mieszkających lub uczących się na terenie Puław, którzy spełniają powyższe kryteria. W projekcie udział wezmą uczniowie klas I-III Liceów Ogólnokształcących. Na czas udziału w projekcie uczniowie objęci zostaną ubezpieczeniem NNW. Ubezpieczenie obejmuje czas od dnia pierwszego udziału w zajęciach do ostatniego w ramach wszystkich zadań w projekcie.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest rozwój zainteresowań i uzdolnień 60 Uczestników projektu (42 Kobiety, 18 Mężczyzn) tj. uczniów Liceów Ogólnokształcących w Puławach oraz nabycie lub podniesienie kompetencji kluczowych, zwłaszcza w zakresie kompetencji cyfrowych i przedsiębiorczych przez minimum 90% z nich (tj. 54 osoby) dzięki objęciu ich wsparciem edukacyjnym realizowanym poza edukacją formalną. Nabyte przez Uczestników kompetencje kluczowe będą oddziaływać na ich sytuację edukacyjno-zawodową i pozwolą skutecznie radzić sobie na rynku pracy, ale także aktywnie funkcjonować w lokalnym i szerszym społeczeństwie jako obywatelom. Przyczynią się również do ich samorealizacji i osobistego rozwoju.

Zaplanowane wsparcie dla Uczestników projektu

Założone w projekcie wsparcie realizowane będzie w ramach zadań:

1. PAKIET ODKRYWCY (indywidualne spotkanie z Life Coachem)

2. PAKIET CYFROWY (grupowe warsztaty, indywidualne konsultacje z Trenerami, walidacja nabytych kompetencji):

 • programowanie offline
 • kreatywność online
 • edukacja medialna i bezpieczeństwo w sieci

3. PAKIET PRZEDSIĘBIORCZY (grupowe warsztaty, indywidualne konsultacje z Trenerami, walidacja nabytych kompetencji):

 • cyfrowa przedsiębiorczość
 • startup sprint
 • cyfrowe portfolio

Dokumenty do pobrania

Wartość projektu: 308 812,50 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 277 931,25 zł

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

-------------------------------------------------------------

"AKCJA CYFRYZACJA!"

Aktualności

Szanowni Państwo, informujemy, iż trwa nabór do projektu "AKCJA CYFRYZACJA!". Zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych.

***

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy listę osób zakwalifikowanych do projektu "AKCJA CYFRYZACJA!"

***

Plakat Akcja Cyfryzacja

Krótki opis projektu

Fundacja Inicjatyw Regionalnych uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „AKCJA CYFRYZACJA!”. Projekt realizowany w okresie 01.01.2024 r. - 30.06.2024 r. na terenie województwa lubelskiego - miasto Puławy. W projekcie weźmie udział 55 osób dorosłych (32 Kobiety i 23 Mężczyzn) spełniających wymogi grupy docelowej:

a) pracują, zamieszkują lub przebywają na terenie województwa lubelskiego w mieście Puławy (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),

b) posiadają umiejętności podstawowe (rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe) odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3. poziom PRK (Polska Rama Kwalifikacji) bez względu na wykształcenie i status zatrudnienia,

c) zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia umiejętności, kompetencji.

W wyniku przeprowadzonej pogłębionej diagnozy umiejętności do dalszego udziału w projekcie tj. wsparcia szkoleniowo-doradczego zakwalifikuje się 48 osób. Każda z ww. osób otrzyma dopasowaną i elastyczną ofertę uczenia się (poprzez wsparcie edukacyjne) służącą rozwojowi i podniesieniu poziomu wybranych umiejętności podstawowych. Każdorazowo oferta ta będzie zgodna z wynikami pogłębionej diagnozy umiejętności. Osoby niezakwalifikowane otrzymają uzasadnienie decyzji oraz informację gdzie mogą szukać wsparcia, a także w razie zapotrzebowania uzyskają pomoc w kontakcie z daną instytucją.

Ponadto wśród Uczestników projektu:

 • minimum 28 osób stanowić będą osoby starsze i/lub osoby o niskich kwalifikacjach i/lub osoby z niepełnosprawnościami,
 • minimum 17 osób stanowić będą osoby dorosłe, korzystające w Polsce z ochrony czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dn. 4 marca 2022r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu umiejętności podstawowych wśród minimum 44 Uczestników tj. dorosłych mieszkańców Puław o niskich umiejętnościach podstawowych dzięki udziałowi we wsparciu szkoleniowo-doradczym umożliwiającym poprawę sytuacji osobistej, społecznej i zawodowej Uczestników. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego wskazanego w programie FELU 2021-2027 (cel szczegółowy 4g) poprzez zaoferowanie Uczestnikom elastycznej i odpowiednio dobranej oferty szkoleniowej umożliwiającej osobom dorosłym nabycie/podniesienie umiejętności podstawowych (umiejętności cyfrowe) poza systemem edukacji formalnej. Udział w projekcie umożliwi nie tylko podniesienie ww. umiejętności, ale wpłynie na poprawę sytuacji osobistej, społecznej, edukacyjnej czy zawodowej Uczestników oraz zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym.

Zaplanowane wsparcie dla Uczestników projektu

W ramach projektu będzie realizowana 4-stopniową ścieżka wsparcia (Upskilling Pathways) dla każdego Uczestnika, zgodnie z Zaleceniem Rady z dnia 19 grudnia 2016 r., obejmująca:

1. POGŁĘBIONA DIAGNOZA UMIEJĘTNOŚCI

2. WSPARCIE SZKOLENIOWE

3. WSPARCIE MENTORINGOWE

4. WALIDACJA NABYTYCH UMIEJĘTNOŚCI

Harmonogram udzielania wsparcia

Pogłębiona diagnoza umiejętności:

Wsparcie szkoleniowe:

Wsparcie mentoringowe:

Dokumenty do pobrania

Wartość projektu: 262 867, 50 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 249 724,12 zł

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

-------------------------------------------------------------

Zrealizowane projekty:

Kierunek: ZATRUDNIENIE – aktywizacja zawodowa mieszkańców województwa łódzkiego (edycja IV)

(partnerstwo z Instytutem Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o. - sp.k.)

Kierunek: ZATRUDNIENIE – aktywizacja zawodowa mieszkańców obszarów rewitalizowanych Gminy Miasto Zgierz w województwie łódzkim (edycja III)

(partnerstwo z Instytutem Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o. - sp.k.)

Kierunek: ZATRUDNIENIE - aktywizacja zawodowa mieszkańców województwa łódzkiego (edycja II)

(partnerstwo z Instytutem Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o. - sp.k.)

Aktywni łodzianie

(partnerstwo z Miastem Łódź)

Równi na starcie IV - kompleksowa aktywizacja podopiecznych MOW nr 3 w Łodzi

(partnerstwo z Instytutem Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o. - sp.k.)