Ułatwienia dostępu

Za pomocą funduszy strukturalnych Unia Europejska realizuje politykę regionalną, której celem jest zwiększenie spójności gospodarczej oraz społecznej krajów członkowskich. Fundusze mają się przyczynić do modernizacji i restrukturyzacji gospodarek państw UE, a tym samym do zrealizowania celów polityki regionalnej.

Dzięki przynależności Polski do Unii Europejskiej wiele podmiotów prowadzących działalność w różnych dziedzinach może starać się o dotacje. Środki pochodzące z funduszy są środkami publicznymi, dlatego wszelkie projekty z nich współfinansowane podlegają ściśle określonym procedurom realizacji, których poprawne wypełnienie jest kluczem do uzyskania pomocy finansowej.

Fundacja Inicjatyw Regionalnych specjalizuje się w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych projektów badawczych i szkoleniowych. Projekty są dofinansowywane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dlatego przy ich przygotowywaniu niezbędna jest wiedza na temat samego Programu oraz perfekcyjne opanowanie zasad przyznawania dofinansowań, jakie zostały ustalone przez Unię Europejską.

Pracownicy Fundacji mają bogatą wiedzę na temat dofinansowań unijnych, w tym szczególnie tych udzielanych w ramach POKL – każdy z nich przez kilka ostatnich lat zajmował się właśnie tworzeniem wniosków oraz przygotowywaniem projektów badawczych i szkoleniowych z dziedzin takich jak:

  • rynek pracy,
  • wykluczenie społeczne,
  • edukacja,
  • ekonomia społeczna.

Oferta Fundacji obejmuje także wstępne rozpoznanie szans i analizę możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Każdy przypadek jest analizowany indywidualnie – pracownicy Fundacji dobierają program pomocowy odpowiadający profilowi działalności podmiotu, który będzie się starać o dofinansowanie. Po analizie i przygotowaniu projektu opracowywany jest wniosek aplikacyjny, z uwzględnieniem specyfiki, priorytetów i zasad wdrażania danego programu. Projekt, który otrzyma dofinansowanie, jest na bieżąco monitorowany i poddawany ewaluacji. Fundacja dba również o jego upowszechnianie.

Bogate doświadczenie pracowników Fundacji gwarantuje zgodność opracowywanych projektów z wytycznymi poszczególnych priorytetów programowych. Dotychczasowe rezultaty działań zespołu zajmującego się przygotowywaniem projektów spełniających wymogi określone przez Unię Europejską zostały bardzo dobrze ocenione pod względem merytorycznym.