Ułatwienia dostępu

Fundacja Inicjatyw Regionalnych prowadziła i inicjowała wszechstronną działalność badawczą na rzecz rozwoju powszechnie dostępnej wiedzy naukowej. Kierując się obowiązującymi standardami w zakresie zapewniania najwyższej jakości badań oraz respektując normy etyczne, Fundacja przyczyniała się do wypracowania wyników, użytecznych na poziomie lokalnym, regionalnym, a nawet ogólnopolskim.

Działalność naukowo – badawcza Fundacji Inicjatyw Regionalnych bazowała na realizacji badań empirycznych z zastosowaniem metod i technik ilościowych (telefonicznych i komputerowych wywiadów oraz ankiet indywidualnych i audytoryjnych) i jakościowych (indywidualnych wywiadów pogłębionych, zogniskowanych wywiadów grupowych oraz paneli eksperckich), umożliwiających gromadzenie pożądanych informacji i danych, przy wykorzystaniu zróżnicowanych narzędzi badawczych (kwestionariuszy i scenariuszy), dostosowanych każdorazowo do specyfiki przedmiotu badania i planowanych do osiągnięcia celów.

Fundacja Inicjatyw Regionalnych realizowała procesy badawcze według ściśle określonej procedury, gwarantującej rzetelność i trafność uzyskiwanych wyników. W momencie przystąpienia do realizacji badań specjaliści Fundacji opracowywali adekwatną do założeń projektu metodologię, przedstawioną w postaci zbiorczego raportu, stanowiącego podsumowanie teoretycznych przygotowań do empirycznych działań i czynności. W trakcie prowadzenia projektów badawczych Fundacja odwoływała się do powszechnie stosowanych zasad naukowości (ścisłości, obiektywności, oszczędności, intersubiektywności, niesprzeczności, uzasadnialności, źródłowości, strukturalności). Natomiast wyniki analiz wraz z wnioskami i rekomendacjami prezentowane były jako opracowania zwarte. Naukowy charakter badań prowadzonych przez Fundację Inicjatyw Regionalnych podkreślał przy tym tworzenie każdorazowo warunków do falsyfikowalności, umożliwiających zanegowanie przedstawionych konkluzji oraz wszystkich wyników i rezultatów w celu weryfikacji ich poprawności.

Doświadczenie Fundacji Inicjatyw Regionalnych w obszarze badań empirycznych koncentruje się wokół realizacji licznych przedsięwzięć o charakterze społeczno-ekonomicznym, w szczególności dotyczących tematyki rynku pracy, edukacji (w tym szkolnictwa wyższego), innowacyjności i przedsiębiorczości, wdrażanych we współpracy z podmiotami sektora publicznego, prywatnego czy pozarządowego, o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.

Współczesny rynek pracy stanowił kluczowe zagadnienie zainicjowanych przez Fundację projektów badawczych na terenie województwa mazowieckiego oraz lubuskiego realizowanych przez Fundację m.in. dla międzynarodowego koncernu zajmującego się badaniem opinii publicznej – GfK. Wykorzystując ilościowe techniki gromadzenia danych Fundacja Inicjatyw Regionalnych badała efekty implementacji nowych rozwiązań w obszarze strategicznego zarządzania zamianą.

Szeroko rozumiana edukacja była natomiast przedmiotem zainteresowania szeregu badań zainicjowanych przez badaczy skupionych wokół FIR, dotyczących sytuacji uczniów w szkołach podstawowych i zawodowych, studentów szkół wyższych oraz słuchaczy kształcenia ustawicznego, a także kompetencji i kwalifikacji kadr systemu oświaty. Fundacja zaangażowana była między innymi w działania ukierunkowane na analizę wykorzystania i wpływu Internetu w edukacji wczesnoszkolnej (m.in. dla B&T English House), weryfikację postępów uczniów szkół różnego szczebla w toku dodatkowych pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć realizowanych w ramach programów rozwojowych (np. dla Centrum Rozwoju i Edukacji) czy ewaluację procesu dokształcania nauczycieli (realizowane m.in. na potrzeby Wyższej Szkoły Biznesu w Pile).

Miedzy innymi na zlecenie Powiatu Świdwińskiego – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie z siedzibą w Połczynie-Zdroju – oraz Politechniki Koszalińskiej – Instytutu Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych – współpracownicy Fundacji Inicjatyw Regionalnych zbadali efekty zastosowania nowych rozwiązań w obszarze marginalizacji społecznej, zakładające innowacyjność działania instytucji pierwszego kontaktu z przemocą w rodzinie.

Z kolei m.in. dla Związku Rzemiosła Polskiego oraz Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości dzięki inicjatywie pracowników Fundacji podjęto się analizy postrzegania i definiowania społecznej odpowiedzialności biznesu przez przedsiębiorców oraz sposobów jej wdrażania w małych i średnich przedsiębiorstwach, a także postrzegania i wdrażania elastycznych form świadczenia pracy oraz oceny stopnia ich wykorzystania w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Prace badawcze inicjowane przez Fundację Inicjatyw Regionalnych, wzbogacając zasoby wiedzy powszechnej o realiach, uwarunkowaniach i sytuacji społeczno-gospodarczej oraz wskazując rekomendacje dla kierunków działania w analizowanych obszarach tematycznych, stanowią istotny wkład w rozwój dorobku naukowego.